× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทร.0 4481 1652 โทรสาร 0 4481 1658
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 2,212 ครั้ง